Supplier

นโยบายการสรรหาบุคลากรอย่างมีจริยธรรม ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษัท เอชแอนด์เอฟ ชูส์ จำกัด คาดหวังว่า ซัพพลายเออร์ของเราจะสนับสนุนมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงานสภาพแวดล้อม ค่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้างงานที่ยุติธรรม

นโยบายนี้กำหนดมาตรฐานที่เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเราปฏิบัติตามในการผลิต และจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับรองเท้าสกอลล์ / รองเท้าเพื่อสุขภาพและรองเท้าแฟชั่น ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม เราตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้อย่างสมบูรณ์อาจต้องใช้เวลาสำหรับซัพพลายเออร์บางราย และเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อดำเนินการตามแผนการปรับปรุงและช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างสมบูรณ์ โดยที่ซัพพลายเออร์ของเราจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. การจ้างงานสามารถเลือกได้อย่างอิสระ

 • แรงงานไม่ถูกบังคับ ผูกมัด หรือทำงานโดยไม่สมัครใจ
 • คนงานไม่จำเป็นต้องวาง “เงินประกัน” หรือเอกสารประจำตัวกับนายจ้างและมีอิสระที่จะลาออกจากนายจ้างหลังจากแจ้งให้ทราบอย่างสมเหตุสมผลแล้ว


2. เสรีภาพในการรวมกลุ่ม

 • คนงานมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือกและต่อรองร่วมกันได้โดยปราศจากความแตกแยก
 • นายจ้างมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อกิจกรรมของสหภาพแรงงานและกิจกรรมขององค์กร
 • ตัวแทนคนงานไม่ถูกเลือกปฏิบัติและสามารถเข้าถึงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนของพวกเขาในสถานที่ทำงานได้
 • ในกรณีที่สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมกันถูกจำกัดภายใต้กฎหมาย นายจ้างจะอำนวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการพัฒนาวิธีการสำหรับการจัดตั้งกลุ่มและการเจรจาต่อรองอย่างเป็นอิสระและเสรี


3. สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

 • ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยคำนึงถึงความรู้ที่แพร่หลายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและอันตรายเฉพาะใด ๆ โดยต้องมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยการลดสาเหตุของอันตรายที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
 • คนงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการบันทึกไว้ และจะต้องมีการฝึกอบรมซ้ำสำหรับคนงานใหม่หรือคนงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานใหม่
 • การเข้าถึงห้องสุขาที่สะอาดและน้ำดื่มอย่างเหมาะสม โดยจะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกสุขอนามัยสำหรับการจัดเก็บอาหาร
 • หากมีการจัดที่พักไว้ให้ ที่พักนั้นจะต้องสะอาด ปลอดภัยและตรงตามความต้องการขั้นพื้นฐานของคนงาน
 • บริษัทที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณจะมอบหมายความรับผิดชอบด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับตัวแทนผู้บริหารระดับสูง


4. การไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก

รองเท้าสกอลล์ / รองเท้าเพื่อสุขภาพและรองเท้าแฟชั่นสนับสนุนอนุสัญญา ILO 138 (อายุขั้นต่ำ) โดยคำนึงถึงอายุแรงงานที่เหมาะสมและจะไม่ทำงานกับซัพพลายเออร์ที่ใช้แรงงานเด็ก

 • จะต้องไม่มีการจัดหาแรงงานเด็ก
 • บริษัทต่าง ๆจะต้องพัฒนาหรือมีส่วนร่วมในนโยบายและโครงการที่จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงหากพบว่ากำลังใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถเข้าเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจนกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
 • ห้ามมิให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานในเวลากลางคืนหรือในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
 • นโยบายและขั้นตอนเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ILO ที่เกี่ยวข้อง


5. ชั่วโมงการทำงานต้องไม่มากเกินไป

 • ชั่วโมงการทำงานต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ ข้อตกลงร่วมและข้อกำหนดของข้อ ข. ถึงข้อ ฉ. ข้างล่างนี้ แล้วแต่ว่าข้อใดจะให้ความคุ้มครองคนงานได้มากกว่า ข้อ ข. ถึงข้อ ฉ. เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล
 • ชั่วโมงการทำงานไม่รวมการทำงานล่วงเวลาจะถูกกำหนดโดยสัญญาและต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • การทำงานล่วงเวลาทั้งหมดจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจ การทำงานล่วงเวลาจะถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด คือ ขอบเขต ความถี่ และชั่วโมงการทำงานของคนงานแต่ละคน และพนักงานโดยรวม โดยห้ามนำไปใช้ทดแทนการจ้างงานปกติ ค่าล่วงเวลาจะได้รับการชดเชยในอัตราพิเศษเสมอ ซึ่งแนะนำให้ไม่น้อยกว่า 125% ของอัตราค่าจ้างปกติ
 • จำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดในช่วงเวลา 7 วันต้องไม่เกิน 60 ชั่วโมง เว้นแต่จะครอบคลุมในข้อ จ. ด้านล่าง
 • ชั่วโมงการทำงานอาจเกิน 60 ชั่วโมงในช่วง 7 วัน เฉพาะในกรณีพิเศษที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
  • ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศ
  • ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงร่วมที่เจรจาอย่างอิสระกับองค์กรของคนงานซึ่งเป็นตัวแทนของแรงงานส่วนมาก
  • มีการใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน และ
  • นายจ้างสามารถแสดงให้เห็นว่ามีสถานการณ์พิเศษ เช่น การผลิตสูงสุดที่ไม่คาดคิด อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน
 • คนงานจะได้รับวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวัน ในทุก ๆ 7 วันหรือตามที่กฎหมายของประเทศอนุญาตให้หยุด 2 วันในทุก ๆ 14 วัน

6. ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

 • จะไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ค่าตอบแทน การเข้าถึงการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุ ตามเชื้อชาติ ชนชั้น ชาติกำเนิด ศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ เพศ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพหรือการเข้าร่วมทางการเมือง


7. มีการจ้างงานเป็นประจำ

 • งานที่ดำเนินการในทุกขอบเขตต้องอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่ได้รับการยอมรับซึ่งจัดตั้งขึ้นผ่านกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศ
 • ภาระผูกพันที่มีต่อแรงงานภายใต้กฎหมายแรงงานหรือกฎหมายประกันสังคมและข้อบังคับ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานปกติ จะไม่ถูกหลีกเลี่ยงโดยใช้การจ้างแรงงาน การทำสัญญาจ้างเหมาช่วง หรือการเตรียมการทำงาน หรือผ่านแผนการฝึกงานในกรณีที่ไม่มีเจตนาที่แท้จริงในการถ่ายทอดทักษะหรือจัดหางานตามปกติ และจะต้องไม่มีการหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ดังกล่าวผ่านการใช้สัญญาจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาที่มากเกินไป


8. ไม่อนุญาตให้มีการปฏิบัติที่รุนแรงหรือไร้มนุษยธรรม

 • ห้ามมิให้มีการทำร้ายร่างกายหรือการลงโทษทางวินัย การคุกคามทางร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางวาจาหรือการข่มขู่ในรูปแบบอื่น ๆ

9. สิทธิในการทำงานและการอพยพเข้าประเทศ

 • เฉพาะคนงานที่มีสิทธิตามกฎหมายในการทำงานเท่านั้นที่จะได้รับการว่าจ้างหรือใช้งานโดยซัพพลายเออร์ได้
 • คนงานทั้งหมดรวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดหางาน จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยซัพพลายเออร์ในเรื่องสิทธิตามกฎหมายในการทำงาน โดยการตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ
 • ซัพพลายเออร์จะต้องดำเนินกระบวนการเพื่อให้สามารถควบคุมหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. การทำสัญญารับเหมาช่วงและการทำงานในสถานที่

 • ซัพพลายเออร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติตามนโยบายนี้ในทุกด้าน
 • ซัพพลายเออร์จะต้องมีกระบวนการที่เพียงพอ สำหรับการจัดการการทำสัญญารับเหมาช่วงและการทำงานในสถานที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาช่วงจะไม่ล่วงละเมิด เอารัดเอาเปรียบ หรือมีสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้แก่พนักงานของตน

11. การติดสินบนและการทุจริต

 • ซัพพลายเออร์จะต้องวางขั้นตอนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการให้สินบน โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติที่ดีของ OECD ว่าด้วยการควบคุมภายใน จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ซัพพลายเออร์จะต้องใช้โปรแกรมหรือมาตรการด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือตรวจจับการให้สินบน รวมถึงการให้สินบนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่บังคับใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน และบังคับใช้กับทุกหน่วยงานที่บริษัทมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทในเครือในด้านต่อไปนี้
  • ของขวัญ การต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่าย
  • การเดินทางของลูกค้า
  • การสนับสนุนทางการเมือง
  • การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน
  • การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
  • การเรี่ยไรและการขู่กรรโชก
  • การรับสินค้า
  • การลงทุนส่วนบุคคล การจ้างงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประกาศที่นั่งในคณะกรรมการและการจ้างงานสำหรับคู่สมรสหรือญาติคนอื่น ๆ

12. มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ส่งเสริมความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ซัพพลายเออร์ได้รับการสนับสนุนให้ใช้เทคนิคที่ดีที่สุด (BAT)
 • ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซัพพลายเออร์ควรหลีกเลี่ยง ไม่อ้างอิงถึงการขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนมาเป็นเหตุผลในการเลื่อนมาตรการที่คุ้มทุนเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายดังกล่าวให้น้อยที่สุด โดยสอดคล้องกับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคของความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์
 • ซัพพลายเออร์อาจอาศัยคำแนะนำที่มีอยู่เกี่ยวกับวิธีส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้น้ำ และ / หรือ ลดการพึ่งพาน้ำจืดในการผลิตสิ่งทอโรงฟอกหนังและการปลูกฝ้าย ตัวอย่างวิธีการนี้รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ประหยัดน้ำ การนำน้ำมาใช้ซ้ำและการลดการใช้น้ำ (เช่น ในการย้อมสี) นโยบายและการฝึกอบรมควรสนับสนุนแผนการจัดการน้ำใด ๆ ด้วย
 • ซัพพลายเออร์ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการตรวจวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมของตนเองซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมที่ซัพพลายเออร์เป็นเจ้าของหรือควบคุมซึ่งเป็นการปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโดยตรง (เช่น การปล่อยโดยตรง) หรือการบริโภคไฟฟ้า ความร้อน ไอน้ำ และความเย็น ของซัพพลายเออร์ (เช่น การปล่อยพลังงานทางอ้อม)